Giới thiệu

Video Airtech Thelong

1/ Karaoke Thế long vững bước đi lên   2/ Bài hát Thế long vững bước đi lên   3/ Phim giới thiệu Công ty Airtech Thế Long (9 phút)   4/ Lịch sử phát triển Công ty Airtech Thế long

Xem thêm ...

THELONG AIRTECH JOINT STOCK COMPANY
Office: No. 144, Viet Hung Str., Group 3, Viet Hung Ward, Long Bien Dist., Ha Noi City
Factory: Tan Quang IP, Tan Quang Comm., Van Lam Dist., Hung Yen Prov.
Tel: 84-24.38737717 Fax: 84-24.38726894
Mail: khaclong@airtechthelong.com.vn

Chạm để gọi